Algemene Voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren over onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u – de cliënt – en “Ergotherapie Online”, waarin de cliënt deelneemt aan een traject of gebruik maakt van de diensten van Ergotherapie Online. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. De overeenkomst

De overeenkomst vormt één geheel met de algemene voorwaarden en het behandelplan. Door de overeenkomst te ondertekenen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en de afspraken die met u zijn gemaakt. De overeenkomst blijft geldig tot de behandeling is beëindigd.

Ergotherapie Online behoudt zich het recht voor deelname aan een traject te weigeren indien blijkt dat het volgen van Online Ergotherapie niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Ergotherapie Online stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een traject.

De cliënt kan een traject bij Ergotherapie Online volgen indien hij 18 jaar of ouder is. U kunt bij ons terecht met en zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Bij aanmelding zonder verwijzing wordt een screening/interview afgenomen die teruggekoppeld wordt aan uw huisarts.

In de overeenkomst wordt de duur van het traject waarin u de behandeling aangaat beschreven. Dit is een schatting van het aantal behandelingen van een behandeltraject of de hoeveelheid behandelingen dat de client wenst en heeft aangedragen tijdens het eerste contact.

Behandelproces

Nadat u middels het contactformulier of email te kennen heeft gegeven dat u een behandeling wilt bij Ergotherapie Online zal er een kennismaking plaatsvinden via Skype. In dit gesprek wordt beoordeeld of u bij de online ergotherapeut op het juiste adres bent. Ook wordt er besproken hoe de communicatie plaats kan vinden en waar u zich prettig bij voelt. Hierna besluit u zelf besluit of u het behandeltraject aangaat.

Indien u besluit de behandeling aan te gaan met Ergotherapie Online zal de ergotherapeut een behandelovereenkomst naar u toesturen die u dient te ondertekenen. Tijdens de behandeling zal de ergotherapeut doelgericht onderzoek verrichten middels vragenlijsten, meetinstrumenten of observaties. Op grond van de verzamelde informatie wordt een persoonlijk behandeldoel vastgesteld, waaraan tijdens de therapie wordt gewerkt. De behandeling kan plaatsvinden middels videocontact, mailen, uitwisselen van informatie en huiswerkoefeningen. Tijdens de laatste behandeling vindt een evaluatie plaats.

3. Verplichtingen van de cliënt 

De cliënt garandeert dat hij/zij alle door Ergotherapeut gestelde verplichtingen en instructies daadwerkelijk naleeft en volgt. De cliënt is verplicht gedurende het behandeltraject de ergoterhapeut op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een traject vertraging oploopt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor op de eigen computer opgeslagen informatie over de trajecten van Ergotheapie Online, alsook voor de bewaarde berichten in het eigen e-mailsysteem.

4. Gegevensoverdracht 

Ergotherapie Online heeft op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geheimhoudingsplicht. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.

5. Betaling 

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Ergotherapie Online en de cliënt, de gebruikelijke prijzen van toepassing zoals vermeld op de prijslijst op www.ergotherapieonline.nl . Beide partijen handelen volgens de betalingsvoorwaarden die vermeld staan op deze website. Bij afname van een traject dient de betaling te voldoen voorafgaand aan het behandeltraject. Voor afname van een eenmalig consult geldt een een betalingstermijn van 30 dagen of voorafgaand aan de volgende behandeling. 

Ergotherapie online maakt gebruik van de betalingsvoorwaarden die door de beroepsvereniging zijn vastgesteld. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL91 KNAB 0257 0971 55 ten name van Ergotherapie Online. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd klant- en factuurnummer. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Ergotherapie Online op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Annulering: Indien de client een afspraak wilt afzeggen dient de client dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij uw behandelend ergotherapeut via mail, het contactformulier of binnen pluform. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij de client in rekening gebracht.

Er is een verlenging van het traject mogelijk als de client niet in staat is om het traject te volgende gedurende het afgesproken termijn door ziekte of vakantie. Als het gewenst is kan er een eenmalige/verlening van 1 week toegevoegd worden aan het eind van de traject. Als de client een week niet actief was in de behandelomgeving zonder de ergotherapeut op de hoogte te stellen van ziekte/vakantie, dan geldt deze verlenging niet

Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Ergotherapie online heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar vanuit de basisverzekering (u betaald dus eerst u eigen risico). Zorgverzekeraars zijn nog onvoldoende ingericht op de ontwikkeling van online zorgverlenen, waardoor behandelingen middels ergotherapie online niet wordt vergoed. U staat vrij om de factuur voor te leggen aan uw verzekeraar of werkgever.

6. Opzegging
Voor zowel cliënt als Ergotherapie Online bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor de cliënt om de behandelingen voort te zetten.

Ergotherapie Online behoudt zich het recht om de overeenkomst met de cliënt op te zeggen, indien: 
(1) van de cliënt gedurende het voorafgestelde behandeltraject van een aantal weken een bepaalde periode niets wordt vernomen. De lengte van deze periode is twee weken.
(2) de cliënt zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt.
(3) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid
Indien blijkt dat Ergotherapie Online tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een traject. Ergotherapie Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

Ergotheapie Online is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Ergotherapie Online tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Ergotherapie Online kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene site als de behandel website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

Ergotherapie Online kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene site van Ergotherapie Online, de behandelwebsite of videoconferentie ondersteuning kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Ergotherapie Online niet kenbaar kan zijn geweest.

Ergotherapie Online kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene site,de behandelwebsite, online communicatiemiddelen of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

8. Intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendom van de applicaties ligt bij Ergotherapie Online. Ergotherapie Online mag ten allen tijde de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden wijzigen. Ergotherapie Online is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

9. Privacy
Ergotherapie Online zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen, en stelt de client op de hoogte over de gestelde privacy verklaring middels een document beschikbaar op de website ergotherapieonline.nl

De bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn als volgt.

Voor- en achternaam, emailadres of- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contactformulier, per mail, via pluform of via overige correspondentie – 3 maanden na laatste moment van contact.

Ergotherapie Online zal de door de client verstuurde emails met bijzondere persoonsgegevens na lezing direct uit het emailsysteem verwijderen en opslaan in een versleutelde cloudomgeving.

Ergotherapie Online deelt geen persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten Ergotherapie Online een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Bewaartermijn van het ergotherapeutisch behandeldossier is volgens de wet 15 jaar.

10. Klachten

Ergotherapie Online doet er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn of een klacht hebben, bespreek dit dan met de ergotherapeut zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar een oplossing. Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl).

11. Bijzondere bepalingen

“Je online psycholoog” handelt conform de beroepscode van de EN (Ergotherapie Nederland), de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

12. Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Ergotherapie Online is Nederlands recht van toepassing.